Tin tức CloundFone - Tổng đài điện thoại nội bộ

GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG ACTION URL SỬ DỤNG TRÊN IP IPHONE

Action URL cho phép điện thoại IP Phone tương tác trực tiếp với các ứng dụng web server bằng việc gửi yêu cầu HTTP GET Bạn có thể chỉ định một URL kích hoạt một yêu cầu GET khi một sự kiện được chỉ định xảy ra Trên IPPhone cung cấp một số biến để sử dụng [ Xem chi tiết ]